Шүүх хуралдаанд оролцогчийг зайнаас буюу цахимаар оролцуулах журмыг баталлаа.

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлөөс баталсан "Шүүх хуралдаанд оролцогчийг зайнаас буюу цахимаар оролцуулах ажлыг зохион байгуулах" журмыг танилцуулж байна.