Шүүхийн захиргааны ажилтны мэргэшүүлэх болон давтан сургалт болов

Шүүхийн захиргааны ажилтны эзэмшвэл зохих суурь мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн хөгжлийг нь дэмжих, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны онцгой чиг үүргээ үр нөлөөтэй, бүтээмжтэйгээр хэрэгжүүлэх, шинэ мэдээлэл өгөх сургалтыг 2023 оны 10 сарын 10-ны өдөр ШЕЗөвлөлөөс цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.

Сургалтанд Өмнөговь аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дарга, шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга болон захиргааны ажилчид хамрагдаж мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэв.