ӨМНӨГОВЬ  АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ

ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2021 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 24-НИЙ ӨДРӨӨС

28-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. “Голомт банк”-ны Өмнөговь салбарын нэхэмжлэлтэй, Д.Олжмэдэхэд холбогдох “64.184.634,27 төгрөг гаргуулах, барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 12 дугаар  сарын 25-ны өдрийн 143/ШШ2021/00003 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 09 цаг 09 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал:  Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг бүхэлд нь хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.  

2. А.Ганхүүд холбогдох эрүүгийн хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 2021/ШЦТ/22 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрч гаргасан шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Илтгэгч: Шүүгч Х.Гэрэлмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүх хуралдааны бүрэлдэхүүнд томилогдсон шүүгч өөр орон нутгаас ирэх боломжгүй байх тул шүүх хуралдааныг 21 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж, 2021 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 цаг 00 минутад товлон зарлаж шийдвэрлэв.  

3. “Хаан банк”-ны Өмнөговь салбарын нэхэмжлэлтэй, Ц.Энхзулд холбогдох “32.168.795,37 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 143/ШШ2021/00059 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

4. С.Амарбаясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Ц.Бүжидмаад холбогдох “6.400.000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүхийн 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 144/ШШ2020/00070 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 12 цаг 17 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэв. 

5. Ойн судалгаа хөгжлийн төвийн нэхэмжлэлтэй, “Очир энерги” ХХК-д холбогдох “22.650.000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 143/ШШ2020/00047 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 12 цаг 49 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

6. М.Энхжаргалын нэхэмжлэлтэй, Н.Энхтуяа, Б.Мэндсүрэн нарт холбогдох “8.000.000 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 143/ШШ2020/00532 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 14 цаг 13 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.  

7. “Хаан банк”-ны Өмнөговь салбарын нэхэмжлэлтэй, Б.Наранбаяр, Д.Дэмбэрэлтогтох нарт холбогдох “Зээлийн гэрээг хугацаанаас өмнө цуцалж, гэрээний үүрэгт нийт 91.902.597,61 төгрөг гаргуулах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 143/ШШ2020/00550 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 15 цаг 03 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

8. “Эрчим дөл” ХХК, “Бука” ХХК нарын нэхэмжлэлтэй, Даланзадгад Дулааны цахилгаан станц ТӨХК-д холбогдох “Зуух №1-н их засварын ажил гүйцэтгэх 125/19 тоот гэрээний үлдэгдэл төлбөр болон алданги болох 155.816.687 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 143/ШШ2020/00541 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 16 цаг 45 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулж шийдвэрлэв.

9. Г.Цэнгэлмаагийн нэхэмжлэлтэй, “Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 143/ШШ2021/00058 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан гуравдагч этгээдийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 24-ний өдрийн 18 цаг 50 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.  

10. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын Сум хөгжүүлэх сангийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Б.Батсүх, М.Дэлгэрмаа нарт холбогдох “Зээлийн төлбөрт 8.846.271 төгрөг гаргуулах тухай” иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 143/ШШ2021/00093 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Энхбатын давж заалдах гомдлыг үндэслэн 25-ны өдрийн 09 цаг 50 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.  

11. “Төрийн банк” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, хариуцагч Ч.Нарангэрэл, П.Оюунболд нарт холбогдох “Зээлийн төлбөрт 15 962 719 төргөг гаргуулах, зээлийн гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцлах, үүргийн гүйцэтгэлийг барьцаа хөрөнгөөр хангуулах тухай”  иргэний хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 143/ШШ2021/00090 дугаар шийдвэрийг эс зөвшөөрч гаргасан нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ё.Цэен-Ойдов, У.Отгонцэцэг нарын давж заалдах гомдлыг үндэслэн 25-ны өдрийн 10 цаг 25 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.  

12. З.Алтантуяад холбогдох эрүүгийн хэргийг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 2021/ШЗ/82 дугаар шүүгчийн захирамжийг эс зөвшөөрч гаргасан прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн 25-ны өдрийн 11 цаг 34 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Илтгэгч: Шүүгч Х.Гэрэлмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Яллагдагчийн өмгөөлөгчийн шүүх хуралдаан давхацсан тул шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 14 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж, 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад товлон зарлаж шийдвэрлэв.

13. Г.Мөнхболдод холбогдох эрүүгийн хэргийг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүхийн 2021 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2021/ШЦТ/27 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрч гаргасан шүүгдэгчийн өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлыг үндэслэн 25-ны өдрийн 11 цаг 55 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг бүхэлд нь хүчингүй болгож, хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэв.

14. П.Ганбаатар, А.Тунгалаг нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум дахь сум дундын шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2021/ШЦТ/34 дугаар цагаатгах тогтоолыг эс зөвшөөрч гаргасан прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн 25-ны өдрийн 12 цаг 33 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Илтгэгч: Шүүгч Х.Гэрэлмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Шүүгдэгчийн өмгөөлөгч нарын шүүх хуралдаан давхацсан тул шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай хүсэлтийг хангаж, шүүх хуралдааныг 14 хоногийн хугацаагаар хойшлуулж, 2021 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад товлон зарлаж шийдвэрлэв.

15. О.Амгаланд холбогдох эрүүгийн хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2021/ШЦТ/35 дугаар шийтгэх тогтоолыг эс зөвшөөрч гаргасан шүүгдэгч, түүний өмгөөлөгч, хохирогч нарын давж заалдах гомдол болон прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн 25-ны өдрийн 12 цаг 54 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч, илтгэгч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг хэвээр үлдээж шийдвэрлэв.

16. М.Сайнчимэгт холбогдох эрүүгийн хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн 2021/ШЗ/58 дугаар шүүгчийн захирамжийг эс зөвшөөрч гаргасан шүүгдэгчийн давж заалдах гомдол болон прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн 25-ны өдрийн 14 цаг 59 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Илтгэгч: Шүүгч Х.Гэрэлмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоолыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.

17. С.Очирбатад холбогдох эрүүгийн хэргийг Өмнөговь аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдрийн 2021/ШЗ/74 дугаар шүүгчийн захирамжийг эс зөвшөөрч гаргасан прокурорын эсэргүүцлийг үндэслэн үндэслэн 25-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв.

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Н.Насанжаргал

Илтгэгч: Шүүгч Х.Гэрэлмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамжийг бүхэлд нь хүчингүй болгож, хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцааж шийдвэрлэв.