ӨМНӨГОВЬ  АЙМАГ ДАХЬ  СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 2021 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРӨӨС

25-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. Л.Энхбаяр, Б.Жаргал нарт холбогдох эрүүгийн хэргийг 22-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 1, 11.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Л.Энхбаярт 600 /зургаан зуун/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 600.000 /зургаан зуун мянган/ төгрөгөөр торгох, Б.Жаргалд 500 /таван зуун/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 500.000 /таван зуун мянган/ төгрөгөөр торгох ял тус тус оногдуулж шийдвэрлэв.  

2. Г.Батсайханд холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 11 цаг 20 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Г.Батсайханд 7 /долоо/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 10 /арав/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

3. Ө.Ганболдод холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 11 цаг 40 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Ө.Ганболдод 7 /долоо/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 10 /арван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

4. А.Сүхбатыг хорих ялаас хугацаанаас өмнө тэнсэн суллах тухай прокурорын саналыг 22-ны өдрийн 12 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2.1, 2.4/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: А.Сүхбатыг хорих ялаас хугацаанаас өмнө тэнсэн суллаж, хяналтын хугацаа тогтоож шийдвэрлэв.

5. Б.Цэрэндэндэвт холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 13 цаг 55 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Цэрэндэндэвт 30 /гуч/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 50 /тавин/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

6. С.Энхдаваад холбогдох эрүүгийн хэргийг 22-ны өдрийн 14 цаг 50 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11.6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: С.Энхдаваад 1.400 /нэг мянга дөрвөн зуун/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 1.400.000 /нэг сая дөрвөн зуун мянган/ төгрөгөөр торгох ял оногдуулж шийдвэрлэв.

7. М.Бадамдоржид холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 15 цаг 55 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: М.Бадамдоржид 7 /долоо/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 10 /арван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

8. Д.Нарантунгалагт холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 16 цаг 05 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Нарантунгалагт 100 /нэг зуун/ нэгжтэй тэнцэх хэмжээний буюу 100.000 /нэг зуун мянган/ төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэв.

9. Э.Шижирт холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 16 цаг 45 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Э.Шижирт 7 /долоо/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 10 /арван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

10. С.Баттулгад холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 17 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5, 10 дахь хэсгийн 10.1, 21 дахь хэсэг/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: С.Баттулгад 13 /арван гурав/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 15 /арван таван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

11. С.Мөнхтуяад холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 17 цаг 10 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг/

Даргалагч: Ерөнхий шүүгч Т.Дэлгэрмаа

Шийдвэрлэсэн байдал: Нэмэлт нотлох баримт гаргуулахаар   шүүх хуралдааныг 14 хоногийн хугацаагаар завсарлуулж шийдвэрлэв.

12. Б.Ууганбаатарт холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 17 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5, 10 дахь хэсгийн 10.1, мөн зүйлийн 21 дэх хэсэг/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Ууганбаатарт 10 /арав/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 15 /арван таван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

13. Б.Анхбаярт холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 17 цаг 45 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5, 10 дахь хэсгийн 10.1, мөн зүйлийн 21 дэх хэсэг/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Б.Анхбаярт 15 /арван тав/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 20 /хорин/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

14. М.Чулуунбаатарт холбогдох зөрчлийн хэргийг 22-ны өдрийн 17 цаг 59 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5, 10 дахь хэсгийн 10.1/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: М.Чулуунбаатарт 8 /найм/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 10 /арван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

15. Ю.Жаргалбаярт холбогдох зөрчлийн хэргийг 24-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Ю.Жаргалбаярт 15 /арван тав/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 20 /хорин/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

16. Ө.Мөнхчулуунд холбогдох зөрчлийн хэргийг 24-ний өдрийн 10 цаг 15 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Ө.Мөнхчулуунд 15 /арван тав/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 20 /хорин/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

17. Ц.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Дарханбат нарт холбогдох зөрчлийн хэргийг 24-ний өдрийн 11 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 8.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Ц.Мөнх-Эрдэнэ, Б.Дарханбат нарт 10 /арав/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 15 /арван таван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар тус тус шийдвэрлэв.