ӨМНӨГОВЬ  АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХЭЭР 09 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРӨӨС

10-НЫ ӨДРҮҮДЭД ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. Н.Туяад холбогдох эрүүгийн хэргийг 07-ны өдрийн 12 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 17.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Н.Туяад хорих ял оногдуулахгүйгээр 7 /долоон/ сарын хугацаагаар тэнсэж шийдвэрлэв.  

2. Д.Намсрайд холбогдох зөрчлийн хэргийг 07-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Д.Намсрайд 12 /арван хоёр/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 15 /арван таван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

3. Ч.Олзвойд холбогдох зөрчлийн хэргийг 07-ны өдрийн 15 цаг 00 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Ч.Олзвойд 12 /арван хоёр/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 15 /арван таван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

4. Эрх бүхий албан тушаалтны “3100043210013315 дугаартай” шийтгэлийн хуудсаар оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүйд тооцуулах тухай прокурорын дүгнэлтийг 07-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг/   

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрх бүхий албан тушаалтны шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгож шийдвэрлэв.  

5. С.Чинбатад холбогдох зөрчлийн хэргийг 09-ний өдрийн 12 цаг 45 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 14.7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг/

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: С.Чинбатад 10 /арав/ хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулж, 15 /арван таван/ цагийн албадан сургалтад хамруулахаар шийдвэрлэв.

6. Эрх бүхий албан тушаалтны “0460290 дугаартай” шийтгэлийн хуудсаар оногдуулсан шийтгэлийг хүчингүйд тооцуулах тухай прокурорын дүгнэлтийг 09-ний өдрийн 14 цаг 20 минутад шүүх хуралдаанаар хянан хэлэлцэв. /Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 4.1/   

Даргалагч: Шүүгч Б.Володя

Шийдвэрлэсэн байдал: Эрх бүхий албан тушаалтны шийтгэл оногдуулсан шийтгэлийн хуудсыг хүчингүй болгож шийдвэрлэв.