Давж заалдах шатны шүүхийн бүрэн эрх

Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулиас

ТАВДУГААР БҮЛЭГ
ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

 

19 дүгээр зүйл. Давж заалдах шатны шүүх

      19.1.Давж заалдах шатны шүүхийг шүүн таслах ажлын төрлөөс хамааран дор дурдсанаар дагнан байгуулна:

           19.1.1.аймаг, нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх;

           19.1.2.аймаг, нийслэлийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх;

           19.1.3.захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх.

      19.2.Давж заалдах шатны шүүх "аймаг, нийслэлийн давж заалдах шатны... дугаар/дүгээр шүүх” гэсэн улсын хэмжээний нэгдсэн дэс дугаартай байх бөгөөд энэ нь түүний албан ёсны нэр, хаяг болно.

      19.3.Давж заалдах шатны шүүх энэ хуулийн 22.3-т заасан танхимтай байж болно.

 

20 дугаар зүйл. Давж заалдах шатны шүүхийн бүрэн эрх

      20.1.Давж заалдах шатны шүүх дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

           20.1.1.анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг талуудын гаргасан гомдол, прокурорын эсэргүүцлийн үндсэн дээр давж заалдах журмаар хянан шийдвэрлэх;

           20.1.2.хуулиар тусгайлан харьяалуулсан хэрэг, маргааныг анхан шатны журмаар хянан шийдвэрлэх;

           20.1.3.давж заалдах шатны шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны шүүхийн практикт үндэслэн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох тухай саналаа Улсын дээд шүүхэд уламжлах;

           20.1.4.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.