Өргөдөл гаргах маягт

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд ямар нэг тусгай бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагагүй.

Шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэхээс ялгаатай нь заавал нотлох баримт шаарддагүй юм. Шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах загварын дагуу өргөдөлөө бичиж ирүүлэн улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтыг хавсаргана.

Өмнөговь аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх

Эвлэрүүлэн зуучлагчид өргөдөл гаргах нь

20...оны....сарын...өдөр                                                                                     Даланзадгад сум                                

          1. Өргөдөл гаргагч:

.................................аймаг/нийслэл..............................сум/дүүрэг..................баг/хороо.............хороолол,.......................байр/гудамж,..............тоотод оршин суух..........................регистрийн дугаартай /ургийн овог/........................................./ эцэг, эхийн нэр / .......................................... / өөрийн нэр /........................................ харилцах  утасны дугаар  .................................

Ажил ................................................................

            2.Эвлэрэлд урьж байгаа тал:

.................................аймаг/нийслэл..............................сум/дүүрэг..................баг/хороо.............хороолол,.......................байр/гудамж,..............тоотод оршин суух..........................регистрийн дугаартай /ургийн овог/........................................./ эцэг, эхийн нэр / .......................................... / өөрийн нэр /........................................ харилцах  утасны дугаар  .................................

Ажил ................................................................

             Маргааны агуулга:

......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журмаар шийдвэрлүүлэх хүсэлтэй байгаа тул энэхүү өргөдлийг гаргаж байна.

           Өргөдөлд хавсаргасан баримт:

           1 ........................................................

           2 .......................................................

           3 Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /ТӨРИЙН САН-аль ч банкнаас хийх боломжтой 100110000957-гүйлгээний утга дээр 9050124, нэхэмжлэгчийн нэр бичих/                 

           Бүгд...........хуудас баримт хавсаргав.

           Өргөдөл гаргагч ............................... /                                                  /